26 Kwietnia, 2018 r, imieniny: Maria, Marcelina, Marzena
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«O OŚRODKU»

O Ośrodku

Utworzenie Ośrodka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach powstał w 1990 roku na mocy uchwały Nr IX/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 27 kwietnia 1990roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Zadania Ośrodka
Art. 16.1. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.
 

Zadania własne

Art. 17.1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1)opracowanie i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3)udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  w wyniku zdarzenia losowego;
7)przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8)przyznawanie zasiłku celowego w postaci biletu kredytowego;
9)opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10)praca socjalna;
11)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14)dożywianie dzieci;
15)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16a)pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17)sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformacyjnego;
18)utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie ośrodków na wynagrodzenia pracowników;
19)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20)opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do zadań własnych gminy należy:
1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3)prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4)podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5)współpraca z powiatowym urzędzie pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach.
 

Zadania zlecone

Art. 18.1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1)(uchylony);
2)(uchylony);
3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5)prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom