20 Luty, 2019 r, imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Przedszkole w Kleszczelach»

Przedszkole w Kleszczelach

17-250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4,

tel. (85) 6818203

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.30

 Dyrektor Przedszkola: mgr Krystyna Jakubowska

 

Podstawa prawna działania

 Przedszkole funkcjonuje na podstawie:

  • Statut Gminy Kleszczele
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Statut Przedszkola w Kleszczelach

 

Organizacja przedszkola

 Nazwa i typ przedszkola

Przedszkole nosi nazwę Przedszkole w Kleszczelach jest przedszkolem publicznym.

Mieści się w budynku Zespołu Szkół w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4.

Obejmuje swym zasięgiem wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Kleszczele : Biała Straż, Dasze, Dobrowoda, Gruzka, Kleszczele, Kraszewo, Piotrowszczyzna, Pogrzeby, Policzna , Repczyce, Saki, Suchowole, Toporki, Zaleszany i Żuki.

Kryteria  obowiązujące  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  Przedszkola w Kleszczelach określa uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola  w Kleszczelach

Organem prowadzącym jest Gmina Kleszczele.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 

Rozkład zajęć i godziny pracy

 Szczegółową organizację wychowania nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Kuratora Oświaty zatwierdza Burmistrz Kleszczel.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki.

Czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7 -15.30.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz godzin dojazdu dzieci do przedszkola.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

W przedszkolu nie ma leżakowania, zapewnia się jednak możliwość relaksu i odpoczynku zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

 

Oddziały

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

Przedszkole posiada dwie sale zabaw.

Podstawową jednostką organizacyjna jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Do przedszkola uczęszcza 36 dzieci.

Zajęcia odbywają się z podziałem na dwa oddziały:

- I oddział - 5-6 latki

- II oddział - 2,5-4 latki

 

Opłaty w przedszkolu

Przedszkole jest jednostką budżetowym, którego działalność finansowana jest przez Urząd Miejski w Kleszczelach oraz rodziców w formie opłat stałych ( opłatę stałą ustala się zgodnie z Uchwałą Nr XXI/162/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. ).


1. W Przedszkolu w Kleszczelach zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny otwarcia placówki do godz. 13:00, w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.

2.  Poza czasem wymienionym w pkt. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

3. Wysokość odpłatności, o której mowa w pkt. 2, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w pkt. 3, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w pkt. 1, wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt. 4, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwrotowi.

6. Opłata, o której mowa w pkt. 3 waloryzowana jest na zasadach określonych art. 14 ust. 5b – 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

7. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt. 3 za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług Przedszkola w Kleszczelach korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.

8.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola w wymiarze przekraczającym czas, o którym mowa w pkt. 1 zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za każde dziecko, o której mowa w pkt. 3.

9. Opłaty, o których mowa w pkt. 3 i 4  nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka.

Nauczyciele i inni pracownicy

W przedszkolu łącznie z dyrektorem pracują trzy nauczycielki i woźna oddziałowa w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch nauczycieli religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo każdy.

Przydział obowiązków i zadań jest zgodny z kwalifikacjami i kompetencjami pracowników.

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna należy do wyboru rodziców. Zajęcia te są finansowane w całości przez rodziców.


Organy władzy

 Organami przedszkola są :

  1. dyrektor przedszkola
  2. rada pedagogiczna
  3. komitet rodzicielski

Dyrektor przedszkola kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Rada pedagogiczna i komitet rodzicielski są organami społecznymi i funkcjonują w oparciu o uchwalone regulaminy swojej działalności.

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom