20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«System gospodarowania odpadami»
OPAKOWANIA I OPŁATA PRODUKTOWA
Przypomina się również o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach z mocy ustawy z dnia   13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1863) oraz ustawy  z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1478  ze zm.), a w szczególności o obowiązku przedkładania marszałkowi województwa w terminie do 15 marca następnego roku, sprawozdań dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami poużytkowymi oraz uiszczania należnej opłaty produktowej.


Ww. ustawom podlegają przedsiębiorcy:
• wprowadzający produkty w opakowaniach
• wprowadzający opakowania
• eksportujący opakowania
• eksportujący produkty w opakowaniach
• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
•  wprowadzający produkty (m. in. opony, oleje smarowe).

W terminie do 15 marca za rok poprzedni składają oni odpowiednio:
- roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu  opakowaniami,
- sprawozdanie OŚ-OP1 za produkty.
 

Obliczoną w ww. sprawozdaniach należną opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie:
• do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania)

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku
Nr: 72 1540 1216 2054 4405 2403 0005
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …


• do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku
Nr: 20 1540 1216 2001 4405 2403 0002
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za produkty za rok …

UWAGA!: Wprowadzający produkty w opakowaniach do 1 Mg (1000 kg masy opakowań), którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej, mają obowiązek złożyć do 15 marca za poprzedni rok:
1. roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu opakowaniami
2. oświadczenie o pomocy de minimis  lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
3.  wniosek - formularz informacji dla ubiegającego się o pomoc de minimis.


Wprowadzający produkty w opakowaniach jest ponadto obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne lub przekazać na rachunek:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej
 BGK Oddział w Warszawie
Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003
kwotę w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, co wykazuje w rocznym sprawozdaniu dotyczącym opakowań.


Sprawozdania można sporządzić na formularzach dostępnych na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl → rolnictwo i środowisko→ środowisko → opakowania i odpady opakowaniowe lub produkty i odpady poużytkowe.


W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie w/w zagadnień prosimy o kontakt
z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska
 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 504,
tel. 85 66-54-411.


« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom