20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«System gospodarowania odpadami»
BATERIE I AKUMULATORY
Przypomina się również, iż  ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.) nakłada szereg obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wobec marszałka województwa, którzy prowadzą działalność w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów oraz sprzedaży detalicznej baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory są zobligowani do zorganizowania oraz sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, właściwego gospodarowania nimi oraz finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
Każdy wprowadzający musi mieć zawartą umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.
Natomiast  wprowadzający baterie i akumulatory przenośne ma obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
Z powyższym związane są również obowiązki sprawozdawcze.
 
UWAGA!: od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca:
- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,
- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

 Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie  lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania.

Do 15 marca należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Podlaskiego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dotyczące:
  • masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów (dotyczy wprowadzających)
  • poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania (dotyczy wprowadzających tylko przenośne)
  • wykazów zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy wprowadzających)
  • wysokości środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne (dotyczy wprowadzających)
  • wysokości należnej opłaty produktowej (dotyczy wprowadzających tylko przenośne)
  • wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (dotyczy sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych)
  • masy zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (dotyczy  zbierających)
  • rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomów recyklingu (dotyczy prowadzących zakłady przetwarzania).

Dokumenty, o których mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres.
15 marca upływa również termin rozliczenia się z opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz nie wydatkowanych środków na publiczne kampanie edukacyjne.
Wpłat z tego tytułu należy dokonać na rachunek:

Województwo Podlaskie,
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Nr 02 1540 1216 2054 4405 2403 0004

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego oraz wzory sprawozdań dostępne są na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl → rolnictwo i środowisko→ środowisko → baterie i akumulatory.


Wyjaśnień udzielają  pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska
 przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 504,
 lub  pod numerem telefonu:
 tel. 85 66-54-411
 

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom