20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«System gospodarowania odpadami»
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU W 2016 ROKU.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W 2016 r. gmina Kleszczele osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w frakcji – 30,09 %.
Gminy są zobowiązane również do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dla gminy Kleszczele    w 2016 r. poziom ten wyniósł 0,03 %.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określa poziomy w poszczególnych latach następująco:

  

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego(%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło* 

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

* poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)                w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów określa poziomy w poszczególnych latach następująco:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

 

75

 

50

 

50

 

50

 

45

 

45

 

40

 

40

 

35


    Wymagane poziomy zostały w 2016 r. przez gminę Kleszczele osiągnięte.

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom