20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«OŚWIATA»
WYPRAWKA SZKOLNA 2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW PRZYSŁUGUJE UCZNIOM ROZPOCZYNAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NAUKĘ
W ZESPOLE SZKÓŁ W KLESZCZELACH:
•    w klasie III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 114, ze zm.), tj. 574 zł netto.
•    uczniom z klas III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) m. in. rodziny wielodzietne, rodziny w trudnej sytuacji życiowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% liczby uczniów uprawnionych.
•    uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa  w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy I, II i IV) i do gimnazjum (z wyjątkiem klasy I), bez względu na kryterium dochodowe.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.
Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. rachunki, faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZELACH, PLAC PARKOWY 4, TEL. 85 68 18 116   DO DNIA    10  WRZEŚNIA  2015 R.

Informacje o programie oraz wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 można uzyskać  w Zespole Szkół w Kleszczelach.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U.  2015 poz. 938).

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki
 Kleszczele, 5 sierpnia 2015 r. 

http://men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna


Stypendium szkolne

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 456 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie wyniesie 514 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie:

1. do 15 września 2015 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;

2. do 15 października 2015 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

3. w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu;

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul 1 Maja 4 (pok. Nr 6), od poniedziałku do piątku w godz. od 730- do 1530.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1. rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia,

2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny lub

2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego w następujący sposób: 250 zł x ilość ha przeliczeniowych, a od 1 października 2015 r. 288 zł x ilość ha przeliczeniowych i pomniejsza się o miesięczną składkę KRUS.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2015 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać:

1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6

2. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl oraz www.kleszczele.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (pokój nr 6)
lub pod tel. 85 68 18 004 wew. 16

Podstawa prawna:

· ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – „Rozdział 8a”,

· uchwała Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2068).

 Kleszczele, 26 sierpnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 P O B I E R Z                                                                      

wzór wniosku o przynanie stypendium szkolnego

UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

REGULAMIN DOWOŻENIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE KLESZCZELE

Od dnia 29 sierpnia 2014 r. obowiązuje regulamin dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Kleszczele. 

pobierz regulamin 

 Zal_do_zarz_288_2014.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom