23 Czerwca, 2018 r, imieniny: Wanda, Józef, Albin
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»
Projekt "Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VII 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

 

Oferta dla powiatu hajnowskiego:

Grupa docelowa:

2 grupy po 10 osób zamieszkujących powiat hajnowski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

- Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,

- Osoby niesamodzielne,

- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- co najmniej 6 osób w wieku 50+.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie

Wsparcie w ramach projektu:

1) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

- Warsztaty grupowe „Znów aktywni” (3 spotkania x 7 godzin dla każdej z grup)

- Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godziny zegarowe / osoba)

2) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko! (średnio 2 godziny / miesiąc; łącznie 12 godzin)

3) Szkolenia zawodowe:

- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe (120h/grupa) 2 grupy x 10os. 17 spotkań po 7-8h. Program zgodny z www.kwalifikacje.praca.gov.pl. Min. 40h zajęć praktycznych realizowanych w obiekcie hotelowym. Kurs zakłada nabycie kwalifikacji do obsługi wind osobowych (kat. IID) i zakończy się egzaminem zewnętrznym przed UDT.

Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 600,00 zł netto („na rękę”).

4) Pośrednictwo pracy.

5) Staże zawodowe - 20 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży. Wynagrodzenie stażysty wyniesie 1200,00 zł netto („na rękę”). Pracodawca przyjmując stażystę otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu notą obciążeniową w wysokości 300 zł / miesięcznie za jednego stażystę.

Przewidziano zwroty kosztów dojazdu uczestnikom i uczestniczkom projektu w ramach każdej formy wsparcia.

 

Czas trwania projektu: 1.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

 

Lider:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Biuro: ul. Lipowa 84

08-300 Sokołów Podlaski

 

Partner - Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Formularz rekrutacyjny do pobrania

Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących do objęcia pomocą społeczną do pobrania

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom