20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora MOKSiR

Bur

Burmistrz Kleszczel
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele


Forma zatrudnienia: powołanie na okres 4 lat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) brak prawomocnego ukarania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

6) co najmniej trzyletni staż pracy (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy),

7) wykształcenie wyższe,

8) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządowej instytucji kultury, a także podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych i prawa pracy,

9) wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

10) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej (zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach kultury),

2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

4) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Gminy Kleszczele

3. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem

2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania MOKSiR w Kleszczelach na okres 4 lat,

3) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o braku prawomocnego ukarania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

9) kandydat może złożyć inne dodatkowe dokumenty, np.: potwierdzające osiągnięcia zawodowe, listy polecające, rekomendacje itp.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach”, w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: pisemne zgłoszenie, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 Informacje dotyczące warunków organizacyjno – finansowych działalności MOKSiR w Kleszczelach można uzyskać w jego siedzibie, ul. 1 Maja 19, tel. 85 6818054.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Kleszczel. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. nr 7, tel. 856818004 wew. 15.

 Przewidywany termin sprawdzenia ofert pod względem formalnym – do 22 stycznia 2018 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 29 stycznia 2018 r.

 Burmistrz Kleszczel ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

 

Kleszczele, dnia 19 grudnia 2017 r.

                                                                                              Burmistrz

                                                                               /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom