20 Luty, 2019 r, imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»

        Kleszczele, dnia 23 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL
UL. 1 MAJA 4
17-250 KLESZCZELE

RGK.6131.25.2018.BW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Burmistrz Kleszczel zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Sprzedaż drzew na pniu".

1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż drzew, wycinka drzew do poziomu gruntu, zabranie kłody i gałęzi.

2. Przedmiotem sprzedaży są drzewa (załącznik nr 1) rosnące na następujących działkach gminnych:

a) lokalizacja- obręb Dobrowoda (nad zalewem Repczyce):

- działka o nr geod. 663 stanowiąca drogę dojazdową do działek rekreacyjnych,

- działka o nr geod. 2721/1 stanowiąca łakę, tereny zadrzewione i zakrzaczone,

- działka o nr geod. 646 stanowiąca drogę,

- działka o nr geod. 2721/3 stanowiąca łąkę, tereny zadrzewione i zakrzaczone.

Działki są położone obok siebie.

3. Koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na gruntach przyległych, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

4. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z miejscem, usytuowaniem oraz ze stanem oferowanych do sprzedaży drzew.

5. Ofertę należy złożyć na wszystkie drzewa.

6. Przedmiot oferty należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Termin realizacji zadania: do dnia 31 lipca 2018 r.

8. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (załącznik nr 3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Kupującego z dopiskiem ,,Oferta na sprzedaż drzew na pniu" na adres : Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.

10. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego tj. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele – pok. Nr 5, do godziny 1100 dnia 10 maja 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 1110 w siedzibie Sprzedającego, w pokoju nr 8.

11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną na druku zgodnym z wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 2).

12. O wyborze oferty Sprzedający zawiadomi oferenta drogą pocztową.

13. Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

14. Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do porozumiewania się z oferentami jest Barbara Wiercińska- podinspektor Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

tel. 85 68 18 004 wew. 17.


BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander SielickiWykaz drzew do usunięcia.pdf

Wzór oferty

Projekt umowy

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom