20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»
Informacja dla uczestników projektu pn. INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE"
  Klauzula informacyjna 

(dot. przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy w związku z realizacją projektu pn. „INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE”)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kleszczel, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, adres e-mail: sekretariat@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, tel. 85 6818004.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach za pomocą adresu e-mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub pod numerem telefonu: 85 6818004.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Administrator danych osobowych – Burmistrz Kleszczel - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umów zawartych z Gminą Kleszczele w zakresie usługi montażu instalacji solarnej i użyczenia w tym celu nieruchomości w ramach realizacji projektu pn. „INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE”

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu aplikowania o środki UE i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a także utrzymania trwałości projektu.

4. Odbiorcy danych:

Instytucja Zarządzająca RPO WP (IZ), upoważniony personel IZ, osoby wykonujące czynności związane z nadzorem inwestorskim przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego projektem oraz użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014 i centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, wykonawcy i podwykonawcy realizujący przedsięwzięcie inwestycyjne objęte projektem, podmioty będące gwarantami wykonanej instalacji solarnej i podmioty odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej na poziomie Gminy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny z uwagi na wykonanie umów, realizację projektu, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zamontowanej instalacji solarnej oraz utrzymania trwałości projektu.

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom