20 Luty, 2019 r, imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»
INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.
INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.


     Burmistrz Kleszczel informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania w przepisach odrębnych.

     W związku z powyższym działając na podstawie art. 9u wskazanej na wstępie ustawy na terenie miasta Kleszczele będą przeprowadzane kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kleszczele, a także dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych za okres ostatnich 3 lat. Podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kleszczele jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, ul. Łowcza 4.

     Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości uchylający się od obowiązków nałożonych ustawą podlega karze grzywny.


Kleszczele, dnia 16 stycznia 2019 r.


Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom