20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«System gospodarowania odpadami»
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r.                     o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688). Zgodnie               z zapisami nowej ustawy do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) – obowiązku wynikającego z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) - rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadził Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Obowiązki przedsiębiorców
1. Wprowadzający sprzęt, zgodnie z art. 20 oraz 21 ustawy ZSEE jest obowiązany do osiągnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów zbierania, odzysku             i recyklingu zużytego sprzętu.
Rozliczenie wykonania obowiązków następuje na koniec roku kalendarzowego.
Wprowadzający sprzęt, którzy nie wykonali obowiązku są zobligowani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągniętego wymaganego:
1) poziomu zbierania
2) poziomu odzysku
3) poziomu recyklingu
- dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku do ustawy.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowe i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio: zbierania, odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu.
Stawka opłaty wynosi:
1) grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy – od 4 zł do 8 zł za 1 kg;
2) innych grup sprzętu niż grupa nr 3 – od 0 zł do 2 zł za kg.

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania, zawierającego odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację            o wysokości należnej opłaty produktowej do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłat dotyczy. Natomiast należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa również do dnia 15 marca.
Zwolnienie z opłaty produktowej
Zgodnie z art. 76 ustawy ZSEE zwalnia z opłaty produktowej wprowadzającego sprzęt, który wprowadza do obrotu:
1) małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
2) wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50  cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.
Zwolnienie ma zastosowanie jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

2. Wprowadzający sprzęt, w myśl art. 15 ustawy ZSEE zobowiązani są:
1)    przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne lub
2)    wnosić na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego
-    łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Zwolnienie z powyższego obowiązku następuje w przypadku, gdy wysokość środków obliczonych w sposób określony powyżej nie przekracza 100 zł                           w danym roku kalendarzowym oraz pod warunkiem, że wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa                w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

W przypadku gdy wprowadzający sprzęt, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie przeznaczył na publiczne kampanie edukacyjne lub nie wniósł środków, albo przeznaczył lub wniósł je w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu środków.

Dokumenty, o których mowa wyżej (dotyczące zwolnienia z kampanii edukacyjnej oraz opłaty produktowej) należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres.

Wpłat z  tytułu opłaty produktowej oraz kampanii edukacyjnych należy dokonać na rachunek:
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Nr: 1815401216205444524030007

Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, z jakiego tytułu wnoszona jest wpłata, okres rozliczeniowy i rok, którego wpłata dotyczy; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego dostępne są na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl → rolnictwo i środowisko→ środowisko → zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie w/w zagadnień prosimy o kontakt
z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 504, lub telefonicznie pod nr tel. 85 66 54 450 (ew. 66 54 411


« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom